STRUKTUR ORGANISASI YAYASAN AR RAHMA MANDIRI INDONESIA

Pembina Yayasan : Ny. Hj. Linda Fitriyah, SST

Ketua Yayasan : K. H. M. Nurul Huda., S.IP., MM

Sekretaris : Umar Said, ST

Bendahara  : M. Arwani., SHI., MM

Pengawas : M. Ainul Fikri, M.Pd