Lembaga dibawah naungan Yayasan Ar Rahma Mandiri Indonesia :

1. STIKES Arrahma Mandiri Indonesia

2. SMK Ar Rahma Mandiri Indonesia

3. Pondok Pesantren Ar Rahma

4. Madrasah Diniyah Nurul Jannah